Kauçuk Sektöründe Çalışanların Kanunen Alması Zorunlu Meslek Eğitimi

EĞİTİM BAŞVURU FORMU

 

İsim Soyad  
E-Posta  
   

Değerli kauçuk sektörü üyelerimiz, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer almakta olan kauçuk sektöründe çalışan elemanların mesleki eğitimlerinin alınması zorunlu hale gelmiştir. Bununla ilgili olarak Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik şu şekildedir:

 

 

13 Temmuz 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28706

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞLERDE ÇALIŞTIRILACAKLARIN

MESLEKİ EĞİTİMLERİNE DAİR YÖNETMELİK

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve ek-1de belirtilen işleri ve bu işlerde çalışanları kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

b) Mesleki eğitim: Örgün veya yaygın eğitim yoluyla bireyleri mesleğe hazırlamak, meslek sahibi olanların mesleklerindeki gelişimlerini ve yeni mesleklere uyumlarını sağlamak amacıyla gerekli bilgi, beceri, tavır ve değer duygularını geliştiren ve bireylerin fiziki, sosyal, kültürel ve ekonomik yeteneklerinin gelişim sürecinin bir plan içerisinde yürütülmesini sağlayan eğitimi,

ifade eder.

Mesleki eğitim zorunluluğu

MADDE 5  (1) Ek-1deki çizelgede yer alan işlerde çalışacakların, işe alınmadan önce, mesleki eğitime tabi tutulmaları zorunludur.

(2) İşyerinde yapılan işler, asıl iş itibariyle tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında yer almakla birlikte, çalışanın yaptığı iş ek-1 çizelgede belirtilen işler dışında ise, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 17 nci maddesi kapsamında mesleki eğitim alma zorunluluğu aranmaz.

Mesleki eğitimin belgelendirilmesi

MADDE 6  (1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde fiilen çalıştırılacakların, yaptığı işe uygun aşağıda belirtilen belgelerden birisine sahip olmaları zorunludur:

a) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre verilen diploma, bitirme belgesi, yetki belgesi, sertifika, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerinden birisi,

b) 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine göre mesleki eğitim kursları veya mesleki eğitim modülü/kursları ile eşit süreli olmak koşuluyla işbaşı eğitim programları sonucu alınan belgeler,

c) Millî Eğitim Bakanlığı veya Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kurumlarca verilen operatör belgesi ve sürücü belgesi,

ç) 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesinin Verilmesi Esas ve Usullerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında alınan ateşleyici yeterlilik belgesi,

d) Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

e) Millî Eğitim Bakanlığının ilgili biriminin onayının alınması şartıyla; kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler, işçi ve işveren kuruluşları tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş eğitim amaçlı şirketler ve işveren tarafından düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

f) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından denkliği sağlanan belgeler,

g) 30/12/2008 tarihli ve 27096 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Meslekî Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında verilen meslekî yeterlilik belgeleri,

(2) Bu Yönetmelik kapsamına giren işlerde 1/1/2013 tarihinden önce işe alındığına dair Sosyal Güvenlik Kurumuna ait kayıtlar esas alınarak 1/1/2013 tarihinden önce çalışmaya başlayanlara Millî Eğitim Bakanlığı ile birinci fıkranın (d) bendinde sayılan kurum ve kuruluşlar arasında yapılacak protokoller çerçevesinde verilecek en az 32 saatlik eğitim modüllerinden geçirilerek alınan eğitimler sonucu düzenlenecek belgelere sahip olanlar bu Yönetmelik kapsamında mesleki eğitim almış olarak kabul edilir.

(3) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre istihdam edilecekler hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacaklar için gerekli olan mesleki eğitim belgeleri kurum ve kuruluşlarca önceden belirlenir ve işe alımlar bu esaslar da göönünde bulundurularak yapılır.

Mesleki eğitim zorunluluğunun denetlenmesi

MADDE 7  (1) Ek-1 çizelgede yer alan işlerde çalıştırılacakların yapılan işe uygun mesleki eğitim belgesi olarak diploma, sertifika veya belgelerinin bulunup bulunmadığı hususu, Bakanlık iş müfettişleri tarafından denetlenir.

(2) İşverenler, bu Yönetmelik kapsamında yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitim belgelerinin bir örneğini özlük dosyalarında saklamak ve istendiğinde yetkili memurlara göstermek zorundadır.

Geçerli sayılan belgeler

GEÇİCİ MADDE 1  (1) 4857 sayılı İş Kanununun mülga 85 inci maddesi kapsamında 31/5/2009 tarihli ve 27244 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğe göre alınan mesleki eğitim belgeleri bu Yönetmelik kapsamında da geçerli sayılır.

Yürürlük

MADDE 8  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9  (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (e), (f) bentleri ve ikinci fıkrasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Millî Eğitim Bakanı birlikte, diğer hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

EK-1

 

MESLEKİ EĞİTİM ALINACAK İŞLERE AİT ÇİZELGE

 

 

 

61          

Kauçuk ve lastik sanayiinde, lastik hamurunun hazırlanmasından her çeşit şekillendirilmiş mamul yapımına kadar bütün işler.


Görüldüğü gibi kauçuk sektöründe olan her işverenin yanında çalıştırdığı elemanlara mesleki eğitim aldırması şarttır. Bu eğitim iş güvenliği eğitimi dışındadır. İş güvenliği eğitimi aldıran işverenlerin ayriyeten bu mesleki eğitimi de aldırması gerekmektedir. Bu eğitimleri aldırmayan firmalara da çok büyük para cezaları kesilecektir. Eğitim içeriği kauçuk ile ilgili tüm üretim sürecini kapsayan bir modüldür. 20 kişi ve altı olunca 2500TL+KDV dir. Bu şu anlama geliyor, küçük bir işletmeniz dahi olsa, 2-3 tane veya 10 tane işçi çalıştırsanız, fark etmiyor 20 tane işçiye kadar hizmet veren kuruluşa ödeyeceğiniz para 2500 TL+KDV. Bir tek işçinize dahi bu eğitimi aldıracağınız zaman, bu parayı ödemeniz gerekiyor. Bu eğitimi aldırmadığınız takdirde de bir denetleme esnasında bunun çok daha üstünde cezalarla karşılaşacaksınız.

Bu eğitimlerin kauçuk sektöründe faaliyet gösteren, çok az sayıda elemanı olan, küçük işletmelere maddi açıdan ağır geleceğini düşünerek, Kauçuk Derneği olarak, sektörümüze yardımcı olmak amacıyla, bu eğitimleri değişik işletmelerden 25 kişiyi toplayıp bir arada verdirmek suretiyle, sektör üyelerimize kolaylık sağlamayı amaçladık. Bu şekilde eğitimleri her eleman başına 100 TL+KDV şeklinde,
işletmelerimize ağır gelmeyecek cüzi bir rakama çektik.

Elemanlarınızın alacağı eğitim toplam 40 saat olup, 32 saat uygulama 8 saat de teoridir. Teorik eğitim 1 gün verilecek; eğitim gününün Cumartesi ya da Pazar olmasını düşünüyoruz. Eğitim, İstanbul'daki çok sayıda çalışanı olan firmalar için ya kendi firmalarında, ya da anlaştığımız eğitim kurumunun gösterdiği yerde olacaktır. Anlaştığımız firma Anadolu yakasındadır, eğitim katılımcısı 25 kişi ve üstü olunca firmalara yerinde eğitim verebilir. İstanbul dışındaki firmalar eğitimcinin yol ve gerektiğinde konaklama masraflarını karşıladığı takdirde eğitimci İstanbul dışındaki firmalarımıza da gidecektir.

Eğitim için Kauçuk Derneği info@kaucukdernegi.org.tr adresinden ve 0212 320 41 67 numaralı telefondan bilgi alabilir, müracaat edebilirsiniz. Veya yukarıda yer alan iletişim formundan bize ulaşabilirsiniz.

Eğitim alacak personellerin TC kimlik no, ad-soyad-diploma durumlarını excel dosyasında doldurup, aşağıdaki evraklarla getirmeniz gerekmektedir.

1-Diploma fotokopisi, diploma yoksa okur-yazarlık belgesi fotokopisi,
2-Kimlik fotokopisi
3-Bir adet resim

 
     
     
 
Copyright 2013 Kauçuk Derneği

Web Tasarım: CMS Bilişim
Adres: Oruç Reis Mah. Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:108 K:5 Ofis No: 298-299 Giyimkent Sit.-Esenler-İstanbul

E-Posta: kaucuk@kaucuk.org.tr 

Telefon: 0 212 320 41 67 - 320 63 49

Fax: 0 212 320 64 53