Tüzük

Madde 1
Derneğin adı: Kauçuk Derneği' dir.

Madde 2
Derneğin merkezi: İstanbul’dur.
Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Madde 3
Derneğin amacı:
Kauçuk konusunu kendilerine meslek haline getirmiş olan kişileri kauçuk konusunu geliştirme çerçevesinde bir araya getirerek memleketin ekonomik gelişmesine yararlı olmak, birbiriyle dayanışmayı ve bilinçli çalışmayı sağlamak ve kolaylaştırmak suretiyle konunun gelişimine hizmet etmek, mesleki ve sosyal ihtiyaçlarını toplu dayanışma ile karşılamak.

Madde 4
Derneğin çalışma konuları:

1) Türkiye’de kauçuk ile ilgili her konunun incelenerek kayba ve teknik gelişmesine engel olabilecek nedenleri ortadan kaldırmaya çalışmak, kauçuk ile ilgili olan kanunların düzenlenmesine yardımcı olmak ve yetkililerine iletmek, dernek üyelerini ilgilendiren dilekleri dernek yönetim kurulunca uygun görüldüğünde hükümete sunmak.

2) Uygun görülecek bölgelerde şube ve temsilcilikler açmak.

3) Dernek üyelerinin ihtiyaçlarını tayin ve tespit ederek bunların sağlanması için resmi kuruluşlarla ilişkiler kurarak izlemek ve olumlu sonuçlar almaya çaba göstermek.

4) Kauçuk konusunda eğitim alanında gelişmeleri teşvik etmek, desteklemek, eğitim müesseseleri ile ilişki kurmak. Kauçuk konusunda bilimsel ve mesleki toplantılar, kongreler, kurslar ve konferanslar düzenlemek ve derneğin konusu içinde kalmak şartıyla her türlü yayını teşvik etmek ve izlemek.

5) Yurt içi ve yurt dışında kauçuk konusu ile ilgili gelişmeleri takip etmek, incelemelerde bulunmak, ilgili toplantılara katılmak ve bu konu ile ilgili gelişmeleri dernek üyelerine aktarıp onları aydınlatmak.

6) Kauçuk konusunda kalite kontrol kavramının yerleşmesine yardımcı olmak, laboratuvar tesisleri kurmak ve araştırma yapılmasına yardımcı olmak. Bu hususta kurulacak müesseseler ile işbirliği sağlamak. Kauçuk mamullerin kalitesini, ambalaj ve sevk usullerini düzeltmek için gerekli teşebbüslerde bulunmak.

7) Kauçuk teknolojisine ilişkin olarak öncelikle araştırılması gereken konuları tespit etmek ve buna uygun olarak üniversite ve benzer kurumlardaki araştırmaları teşvik etmek, maddi destek sağlamak.

8) Kauçuk teknolojisine hizmet vermiş kişileri ödüllendirmek.

9) Yayın organları vasıtası ile çalışmalarını endüstriye duyurmak.

10) Yurtiçi ve yurtdışında fuar ve sergiler düzenler veya düzenletir.

11) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak.

12) Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek.

13) Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek.

14) Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek.

15) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları denetlemek.

16) Üyeleri arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak.

17) Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek

18) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak.

19) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

20) Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak.

21) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek.  

22) Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.

23) Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak.

Madde 5
Derneğin faaliyet alanı:
Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir.

Madde 6
Dernek kurucularının ad, soyad, meslek ve ikametgahları :

Oğuz Açan
Makine Mühendisi - İstanbul

Ali Aşuroğlu
Serbest - İstanbul
Mehmet Bahattin Baysal

Profesör - İstanbul

Yavuz Doğan

Kimya Mühendisi - İstanbul
Yusuf Özer

Sanayici - Afyon

Sakıp Sabancı
Sanayici – İstanbul

Ahmet Tuğrul Sirel

Kimya Mühendisi - İstanbul

İmdat Sivri

Serbest - İstanbul

Madde 7
Derneğin çalışma biçimi: Derneğin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün, Milli egemenliğin ve Cumhuriyetin korunması ve Atatürk ilkeleri ile prensiplerinin yaşatılması, Türkiye Cumhuriyeti ülkesinde bölge, ırk, din, mezhep, kültür ve dil ayrılığı gözetmeden, siyasi faaliyette bulunmadan, demokratik ilkelerden ayrılmadan faaliyet gösterilmesi esastır.

Madde 8
Üyelerin hakları: Hiç kimse derneğe üye olmaya ve dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilemez.

Madde 9
Derneğe üye olma: Derneğin asıl ve onursal olmak üzere iki türlü üyesi vardır.
a) Asıl üyeler: Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan,

1) Kauçuk teknolojisini kullanarak elastomer malzeme üreten, bu malzemeleri yarı mamul olarak kullanan, kauçuk sanayine hammadde üreten firmalarda çalışan ve özellikle kauçuk teknolojisi ile iştigal eden her türlü teknik eleman.

2) Konu ile ilgili tüzel kişiler.

3) Kauçuk teknolojisi, kauçuk kimyası veya polimer konularında çalışan üniversite ve benzeri kuruluşlardaki akademisyen ve sair görevliler.

4) Kauçuk konusuna ilgi duyan, konu ile ilgili öğrenim gören öğrenciler.

Dernek tüzüğünde gösterilen şartları taşıyanlar derneğe asıl üye olabilirler. Türk vatandaşları olmayanların derneğe üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan başka o yabancının Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması gereklidir. Dernek yönetim kurulu üyelik için yapılan yazılı müracaatları en çok 30 gün içinde, üyeliği kabul veya ret şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Üyelik müracaatının reddi halinde yönetim kurulu herhangi bir gerekçe göstermekle mükellef değildir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

b) Onursal üyeler: Bilimsel ve mesleki değer ve tecrübelerinden faydalanacağına kanaat getirilen kimseler, maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar, mesleği bırakmış bulunması nedeni ile üyelik sıfatını kaybetmiş olanlar, yurtiçinde çalışmalarına izin verilmiş olan yabancılar yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul kararı ile derneğe onursal üye olarak alınabilirler. Onursal üyelik için ikamet şart değildir. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur, istedikleri takdirde aidat verebilirler.

Derneğin şube sayısı üçe ulaştığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

Madde 10
Üyelikten çıkma: Dernek üyeliğinden çıkmak serbesttir. Ancak üyeler istifa ettiklerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildirmek zorundadır. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. İstifa edenlerin yeniden üye olma istekleri kabul edilebilir.

Madde 11
Üyelikten çıkarılma: Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:
  
1) Derneğin amaç ve faaliyetlerine aykırı davranışlarda bulunmak.
2) Dernek tüzüğü hükümlerine veya genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uymamak.
3) Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
4) Yönetim kurulunca kabul edilebilir bir sebep olmadan, yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,
5) Kısıtlılığına hükmedilmiş olmak,
6) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Madde 12
Şubelerin kuruluşu: Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Madde 13
Şubelerin görev ve yetkileri: Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Madde 14
Şubelerin organları : Her şubede:
1) Genel kurul,
2) Yönetim kurulu,
3) Denetim kurulu

oluşturulması zorunludur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.
Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

Madde 15
Şubelerin genel kurullarının toplanma zamanı ve genel merkez genel kurulunda nasıl temsil edileceği:

Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

Şubelerin olağan genel kurulu, 2 yılda bir, Şubat ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin yönetim ve denetim kurulu başkanları doğal delege olarak, şubede kayıtlı her yirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı 10’dan fazla veya toplam üye sayısı 20’ den az ise bu üyeler içinde bir olmak üzere seçilecek delegeler de seçimlik delege olarak, şubeyi temsilen genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

Genel merkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır. Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kuruluna katılır, ancak şube adına delege seçilmedikleri sürece oy kullanamazlar.

Şubelerin yönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veya denetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

Madde 16
Temsilcilik açma:
Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Madde 17
Derneğin organları: Derneğin organları şunlardır:

a)Genel kurul,  b) Yönetim kurulu,  c)Denetim kurulu.

Madde 18
Genel kurulun kuruluşu: Derneğin en yetkili organı genel kuruldur. Genel kurul, üyelerden ve var ise; şube sayısı üçe ulaştığında da şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.
Her üyenin ve delegenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanacaktır.

Madde 19
Genel kurul toplantıları:

Toplantı zamanı:

Olağan genel kurul 2 yılda bir Mayıs ayı içinde yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır. Olağanüstü genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulunun çağrısı ile toplanır.

Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu 1 ay içinde toplantıya çağırmazsa denetim kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasında 3 üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 20
Çağrı usulü: Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 21
Toplantı yeri: Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır. Ancak yönetim kurulunun gerek gördüğü ve derneğin yararına olduğunda dernek merkezinin bulunmadığı yerde de yapılabilir. Bu hususta genel kurulun yapılacağı yer, tarih ve saati genel kurula çağrı usulüne uygun olarak Mülki Makama bildirilir.

Madde 22
Toplantı yeter sayısı: Genel kurul dernek tüzüğüne göre genel kurula katılacak üyelerin yarısından bir fazlasının iştirakiyle toplanır.
İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.  

Madde 23
Toplantı yapılış usulü: Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı için yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Madde 24
Başkanlık divanı: Genel kurul toplantısını yönetmek üzere açık oyla ve salt çoğunlukla bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ve yazman seçilir. Başkanlık divanı, genel kurul görüşmelerini idare etmek, gerekli tutanakları tutmakla görevlidir. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması genel kurul divan başkanına aittir.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Yazmanlar toplantı tutanağı düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 25
Genel kurul karar alma yeter sayısı ve oy kullanma usulleri: Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanacaktır.

Genel kurulda oylama üyelerin tercihi doğrultusunda açık veya gizli oyla yapılabilir.

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri ile diğer konulardaki kararlar açık olarak oylanır.

Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Genel kurulda kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanmazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları 2/3 çoğunlukla alınır.

Madde 26
Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar:

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Madde 27
Genel kurulun görev ve yetkileri: Genel kurulun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:
1)    Dernek organlarının asil ve yedek üyelerini seçmek,   
2)    Tüzük değişikliği yapmak,
3)    Yönetim ve denetim kurulu raporlarını görüşmek,
4)    Yönetim kurulunu ibra etmek,
5)    Yönetim kurulunca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,
6)    Derneğin diğer organlarını denetlenmek ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onları görevden almak,
7)    Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelemek ve karara bağlamak,
8)    Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylamak,
9)    Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,
10)  Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri
        için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit etmek,
11)  Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasını kararlaştırmak ve bu hususta yönetim kuruluna yetki vermek,
12)  Derneğin şubelerinin açılmasını kararlaştırmak ve bu konuda yönetim kuruluna yetki vermek,
13)  Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması hususunda karar almak,
14)  Derneğin vakıf kurması,
15)  Derneği fesih etmek,
16)  Gündem hakkındaki teklifleri karara bağlamak,
17)  Kamu yararına çalışan dernek sayılması için gerekli kararları almak,
18)  Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görmek ve yetkileri kullanmak,
19)  Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.

Madde 28
Toplantıda görüşülecek konular: Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Madde 29
Tüzük değişikliği: Tüzükte yapılacak değişiklikler genel kurul kararı ile olur. Tüzük değişikliği için genel kurul toplantı yeter sayısı genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazladır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanmazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Karar yeter sayısı toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ üdür. Tüzük değişikliği oylaması, genel kurulda aksine bir karar alınmamışsa açık olarak yapılır.

Madde 30
Yönetim kurulu: Yönetim kurulu derneğin yürütme organı olup derneğin tüm işleri bu kurul tarafından yürütülür.

Yönetim kurulu genel kurul tarafından 2 yıl için seçilen 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşur.

Yönetim kurulu seçimi izleyen ilk oturumda kendi arasından 2 yıllık süre için başkan ve başkan yardımcısı, sayman ve üyeyi seçer.

Mazeretsiz olarak 1 yıl içinde üç yönetim kurulu toplantısına katılmayan yönetim kurulu üyesinin bu sıfatı düşer.

Yönetim kuruluna aynı kuruluştan bir kişiden fazla kimse seçilemez.

Yönetim kurulu üyeliği ve hizmetleri karşılığında bir ücret ödenmez.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Madde 31
Dernek Başkanlığı: Yönetim kurulu başkanı aynı zamanda dernek başkanıdır. Dernek başkanı derneği temsil eder. Dernek başkanının bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcısı başkanın bütün yetkilerine sahiptir.
Dernek hakkında beyanatta bulunma yetkisi sadece başkana, mazereti halinde veya yoksa başkan yardımcısına, o da yoksa yönetim kurulunun tayin edeceği bir yetkiliye aittir.

Madde 32
Yönetim kurulu toplantıları: Yönetim kurulu, en az ayda bir defa önceden kararlaştırılmış toplantı günlerinde veya başkanın, bulunmadığı hallerde başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinin 1/3 inin ortak yazılı çağrısı üzerine toplanır. Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Kurul görüşmelerini başkan veya mazereti halinde başkan yardımcısı yönetir, gündemdeki konuları görüşür ve karara bağlar.

Karar yeter sayısı mevcut üyelerin salt çoğunluğudur.

Kararlar yönetim kurulu karar defterine yazılacak hazır üyelerce imzalanır. Karara muhalif kalan üyeler muhalefet sebebini belirten görüşlerini yazarak altını imzalar.

Madde 33
Yönetim kurulunun görev ve yetkileri: Yönetim kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

1)   Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek. (Dernek başkanlığının 31.maddedeki yetkisi saklıdır),
2)   Dernek şubelerinin açılması hususunda genel kurula teklifte bulunmak,
3)   Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
4)   Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,
5)   Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
6)   Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan
       raporunu düzenlemek ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak toplandığında genel kurula sunmak,
7)   Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,
8)   Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,
9)   Yönetim kurul başkanını ve başkan yardımcısını seçmek,
10) Derneği kanunların ve bu tüzüğün verdiği yetki çerçevesinde yönetmek,
11) Davaya vekalet vermek, sulh olmak, ibra etmek, davadan feragat ve davayı kabul etmek veya dava açmak, idari, mali, adli, icrai takibat yapmak veya yaptırmak ve bu hususlara şamil vekalet vermek
       Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
12) Çalışma programını hazırlamak, genel kurulun kabulüne sunmak, çalışma ve hesap raporlarını hazırlamak ve genel kurulun tasvibine sunmak,
       gerektiğinde mütemmim mahiyette cari devre için hazırlayacağı bütçeyi görüşmek ve karara bağlamak,
13) Bütçenin uygulanmasını sağlamak,  
14) Gerektiğinde bütçe maddeleri arasında aktarmalar yapmak,
15) Dernek kadrosunu kurmak, tayin terfi, nakil, görevlendirme ve diğer personel işlerini karara bağlamak,
16) Personel kadro ücretlerini belirlemek,
17) Toplantı gündemini hazırlayarak genel kurulu olağan ve olağanüstü olarak toplantıya çağırmak,
18) Genel kurulca verilecek yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak,
       dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek ve bu işlemlerin yapılması konusunda görevlendirilecekleri belirlemek,
19) Aidat tahsilatını gerekli olduğu hallerde yıllık aidat tutarı üzerinden vadeye bağlamak.
20) Dernek gelirlerinin toplanmasını sağlamak, üyelerin geciken aidat ödemelerinin gecikme sebebini kabul veya reddetmek,
21) Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,
22) Mevzuat hükümleri, tüzük ve genel kurulca verilecek diğer görevleri yapmak, yetkileri kullanmak ve kararları uygulamak.

Madde 34  
Denetim kurulunun teşkili: Denetim kurulu genel kurul tarafından 2 yıl süre için seçilen 3 asıl üyeden oluşur. Üç de yedek üye seçilir. Asıl üyeler ilk toplantıda aralarından birini başkan seçerler.

Başkanın mazereti halinde üyelerden biri kurula başkanlık eder. Asıl üyelerden birinin herhangi bir sebeple ayrılması halinde yerine en çok oy alan yedek üye getirilir.

Denetim kurulu denetleme görevini en az yılda bir yapar, denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Karar yeter sayısı mevcut üyelerin salt çoğunluğudur.

Madde 35
Denetim kurulunun görev ve yetkileri: Denetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

1)Dernek faaliyetlerinin genel kurul kararlarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek.

2) Derneğin defterlerini, işlemlerini, hesaplarını, yapılan harcamaların kararlara ve evraklara dayanıp dayanmadığını; defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne
    uygun olarak tutulup tutulmadığını, gerek gördükçe incelemek ve gerektiğinde yönetim kurulundan açıklama istemek.

3) Genel kurul ve yönetim kurulunun isteyeceği araştırma ve incelemeyi yapmak ve sonucunu araştırma ve inceleme isteyen kurula bir raporla bildirmek.

4) Denetleme raporunu hazırlayarak yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunmak,

5) Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak.

Madde 36
Bildirim Yükümlülüğü:  

Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;
1)  Genel kurul sonuç bildirimi
Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-  Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-  Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,
Eklenir.

2)  Taşınmazların bildirilmesi
Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

3)  Yurtdışından yardım alma bildirimi
Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

4) Kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte yürütülen ortak projelerle ilgili bildirim
Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

5) Değişikliklerin bildirilmesi
Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Madde 37
Mali hükümler derneğin gelir kaynakları:
1) Giriş ödentisi ve üye aidatı,
2) Şube ödentisi: Derneğin genel giderlerini karşılamak üzere şubeler tarafından tahsil edilen üye ödentilerinin %50'si altı ayda bir genel merkeze gönderilir,
3) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, kurs, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
4) Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
5) Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,
6) Eğitim, seminer, fuar gibi faaliyet bağış payları,
7) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
8) Derneğin amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,
9) Diğer gelirler.

Madde 38
Giriş ödentisi ve üye aidatı:
Üyelerden giriş ödentisi olarak 50 YTL alınır. Derneğe asıl üye kabul edilen şahısların yıllık aidatı 100 YTL.dır.Askerlik görevi ile gidenlerin aidatları, yönetim kurulu kararı ile alınmayabilir.Tüzel kişilerin ödeyecekleri yıllık aidat 250 YTL.dır.

Giriş ödentisi ve üye aidatları her yıl genel kurulun onaylayacağı bütçe ile saptanır.

Üyelerin verecekleri aidatın ne şekilde ödeneceği konusu yönetim kurulunca kararlaştırılır.

Madde 39
Derneğin defter tutma esas ve usulleri ve tutulacak defterler

1) Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.
Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.
Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.
Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

2) Kayıt usulü
Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

3) Tutulacak defterler
Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.
a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

4) Defterlerin tasdiki
Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

5) Gelir tablosu ve bilanço düzenlenmesi
İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yılsonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Madde 40
1)  Derneğin gelir ve gider işlemleri:
Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.
Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

2)  Alındı belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.
Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

3)  Yetki belgesi
Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, onbeş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.
Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

4)  Gelir ve gider belgelerinin saklama süresi
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Madde 41
Beyanname verilmesi:
Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Madde 42
Derneğin ilzamı: Yönetim kurulu üyelerinden ikisinin ortak imzaları derneği mali konularda ilzam eder. Ancak imzalardan birinin başkan veya başkan yardımcısına ait olması zorunludur.

Madde 43
Gelirlerin bankalara yatırılması: Dernek gelirleri bankalara yatırır. Yönetim kurulu hangi banka veya bankalarda hesap açtırılacağına karar verir.

Madde 44
Derneğin iç denetimi: Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 45
Derneğin borçlanma usulleri: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 46
Derneğin feshi: Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler tüzüğe göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Genel kurulda fesih karan oylaması açık olarak yapılır.

Madde 47
Tasfiye: Genel kurulca fesih karan verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında "Tasfiye Halinde Kauçuk Derneği" ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa mallan paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 48
Tüzük ilaveleri
Dernek adına eklenmek üzere İçişleri Bakanlığından "TÜRK" veya TÜRKIYE" kelimelerinin kullanılma izni alındığında ayrıca tüzük değişikliği toplantısı yapılmaksızın tüzüğe eklenir.

Madde 49
Hüküm Eksikliği
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Bu tüzük 49 (Kırkdokuz) maddeden ibarettir.

KAUÇUK DERNEĞİ
Sicil 34–042/148

 
     
     
 
Copyright 2013 Kauçuk Derneği

Web Tasarım: CMS Bilişim
Adres: Oruç Reis Mah. Vadi Cad. İstanbul Ticaret Sarayı No:108 K:5 Ofis No: 298-299 Giyimkent Sit.-Esenler-İstanbul

E-Posta: kaucuk@kaucuk.org.tr 

Telefon: 0 212 320 41 67 - 320 63 49

Fax: 0 212 320 64 53